Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez PlanMyDeal S.A. w ramach serwisu internetowego https://planmydeal.com.
 2. Sklep internetowy jest dostępny w Serwisie i na odpowiednich podstronach oraz jest prowadzony przez PlanMyDeal. W ramach Sklepu Wykonawcy mogą nabyć Pakiety Usług świadczonych przez PlanMyDeal.
 3. W ramach Serwisu Wykonawcy przedstawiają oferowane usługi i/lub produkty (Oferty), a Klienci wyszukują Wykonawców i składają Zapytania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. PlanMyDeal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie umowy zawartej przez Klienta i Wykonawcę. PlanMyDeal zapewnia funkcjonowanie Serwisu, w tym jego funkcjonalności pozwalających na komunikację Klienta i Wykonawcy zgodnie z Regulaminem, nie ponosi jednak odpowiedzialności za treści publikowane i przekazywane przez Użytkowników.
 5. PlanMyDeal ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych Usług powierza.
 6. Umieszczenie w Serwisie Oferty przez Wykonawcę i złożenie Zapytania przez Klienta jest możliwe po zarejestrowaniu się w Serwisie.
 7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe po zarejestrowaniu się w Serwisie.
 8. W przypadku reklamacji usług świadczonych przez PlanMyDeal należy kontaktować się z PlanMyDeal używając następujących danych kontaktowych:
  • adres e-mail: kontakt@PlanMyDeal.com
  • formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 9. Użytkownik może porozumiewać się z PlanMyDeal za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.
 10. Zasady korzystania z Serwisu oraz składania Zamówień, zawierania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz dokonywania reklamacji w ramach Serwisu określa niniejszy Regulamin.
 11. PlanMyDeal udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Serwisu Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Sklepu internetowego. Użytkownik Serwisu może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 12. PlanMyDeal nieodpłatnie świadczy usługi na rzecz Klienta i Wykonawcy związane z założeniem i prowadzeniem Konta (przy czym Wykonawca chcąc korzystać z funkcjonalności Serwisu i Usług powinien nabyć Pakiet Usług), wyszukiwania Ofert Wykonawców i złożeniem Zapytania przez Klienta, skontaktowaniem Klienta z Wykonawcą w sprawie Zapytania oraz w zakresie prowadzenia systemu wyrażenia opinii i oceny w przedmiocie procesu współpracy i wykonania umowy przez Wykonawcę na rzecz Klienta.
 13. Warunkiem skorzystania z Serwisu oraz zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną z PlanMyDeal (zamówienie Pakietu Usług) jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 14. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 15. Informacje o Usługach świadczonych w ramach Pakietu Usług prezentowane są na stronach internetowych Sklepu przy czym ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 16. W ramach korzystania z Serwisu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  • rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu spamu;
  • dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Serwisie.
 17. Nakazuje się:
  • Korzystanie z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  • Korzystanie z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  • Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu wyłącznie w celu osobistego użytku.
 18. Wykonawca nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 19. W celu usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu, Użytkownik może dokonać tego poprzez wybranie przycisku „Usuń konto” w panelu „Zarządzaj kontem” lub poprzez przesłanie wiadomości obejmującej dyspozycję usunięcia Konta Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@PlanMyDeal.com.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. PlanMyDeal – PlanMyDeal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492333 prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010410252 REGON: 147069294, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie i posiada Konto w Serwisie. Użytkownikiem jest Klient lub Wykonawca.
 3. Klient – składający Zapytanie do Wykonawcy Użytkownik Serwisu PlanMyDeal.com.
 4. Wykonawca oferujący usługi i/lub produkty Użytkownik Serwisu, do którego Klient wysyła Zapytanie za pomocą Serwisu i który zawiera z PlanMyDeal Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną na podstawie Zamówienia jednego z Pakietów Usług oferowanych przez PlanMyDeal w Sklepie.
 5. Oferta – oferta publikowana w Serwisie na profilu Wykonawcy obejmująca zakres oferowanych przez Wykonawcę usług i/lub produktów.
 6. Oferta handlowa Wykonawcy – oferta handlowa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiana przez Wykonawcę Klientowi w odpowiedzi na Zapytanie Klienta.
 7. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone przez Klienta w Serwisie celem jego umieszczenia w Serwisie oraz przesłania przez PlanMyDeal w imieniu Klienta wybranym przez Klienta Wykonawcom.
 8. Formularz Zapytania – formularz Zapytania ofertowego, który jest wypełniany przez Klienta w celu zamieszczenia Zapytania w Serwisie.
 9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z PlanMyDeal umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Usług związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale niemających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 12. Konto– konto Użytkownika założone w Serwisie, umożliwiające dostęp do Serwisu, Sklepu i dostęp do Usług świadczonych przez PlanMyDeal.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 14. Serwis – serwis internetowy PlanMyDeal PlanMyDeal, prowadzony pod adresem https://planmydeal.com w ramach którego m.in. prowadzony jest przez PlanMyDeal Sklep oraz w ramach którego Klient może składać Zapytania, a Wykonawca oferować usługi i/lub produkty.
 15. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny w Serwisie oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Wykonawca zawiera Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną z PlanMyDeal.
 16. Usługi – usługi świadczone przez PlanMyDeal na rzecz Użytkownika w ramach zawartej Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zgodnie z zakupionym przez Wykonawcę Pakietem. Usługi świadczone są odpłatnie, chyba, że w wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 17. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną– umowa o świadczenie Usług wchodzących w skład Pakietu Usług zamówionego przez Wykonawcę, zawarta pomiędzy PlanMyDeal a Wykonawcą za pośrednictwem Sklepu.
 18. Okres próbny – okres nieodpłatnego świadczenia Usług przez PlanMyDeal, w ramach którego PlanMyDeal świadczy Usługi na warunkach określonych według własnego uznania i przez okres wskazany w Serwisie.
 19. Pakiet Usług – zbiór Usług świadczonych przez PlanMyDeal odpłatne, które szczegółowo zostały opisane i zaprezentowane w Serwisie w ramach Sklepu wraz ze wskazaniem okresu świadczenia Usług w ramach poszczególnych Pakietów Usług.
 20. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Wykonawcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną z PlanMyDeal i spełnienia świadczenia na rzecz Wykonawcy, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 21. Formularz Zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Wykonawca może złożyć Zamówienie Pakietu Usług.
 22. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Wykonawcami w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 23. Operator płatności – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
 24. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 25. Płatność – wpłata na konto PlanMyDeal za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych - w zależności od wybranej formy płatności.
 26. System – zespół współpracujących z sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 27. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 28. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z zm.), dalej jako Ustawa.
 29. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 30. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 31. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 32. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

 

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. PlanMyDeal nie jest stroną umów zawieranych przez Klienta i Wykonawcę.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu wyłącznie we własnych celach.
 4. Zabrania się:
  • korzystania z Serwisu w celach wyłącznie promocyjnych i reklamowych przez Użytkowników;
  • korzystania z Serwisu na rzecz osób trzecich;
  • rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności Zapytań i danych Użytkowników;
  • przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań, danych osobowych lub danych kontaktowych innym podmiotom lub osobom przez Użytkowników;
  • wykorzystywania Serwisu do pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Wykonawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Klientem a Wykonawcą, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim;
  • korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;
  • wysyłania informacji, które nie są Zapytaniami;
  • wprowadzania do Serwisu Zapytań przez Klienta o treściach o charakterze bezprawnym; w przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści PlanMyDeal może odstąpić od przekazania Zapytania Wykonawcy; PlanMyDeal może odstąpić od przekazania Zapytania także w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w Formularzu Zapytania, a także w innych uzasadnionych okolicznościach;
  • wprowadzania do Serwisu treści wulgarnych, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób; w przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści PlanMyDeal zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika na zasadach i w trybie określonym Regulaminie;
  • wprowadzania treści zagrażających integralności systemów informatycznych lub stabilności Serwisu.
 5. PlanMyDeal ma prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 6. PlanMyDeal informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń PlanMyDeal zaleca:
  • instalację oprogramowania antywirusowego i aktualizowanie go na urządzeniu z którego Użytkownik korzysta;
  • uruchomienie zapory systemowej na urządzeniu Użytkownika korzystającego z Serwisu.
 7. PlanMyDeal informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z wystąpieniem zagrożenia związanego z atakami hackerów.
 8. PlanMyDeal informuje, że korzysta z zabezpieczeń i stosuje zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, które mają na celu minimalizację ryzyka naruszenia danych osobowych oraz wystąpienia niepożądanych ataków na urządzenia Użytkowników korzystających z Serwisu.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu i udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Użytkowników w ramach Serwisu.
 2. Do skorzystania z Serwisu, także Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Usługi potrzebne są:
  • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
  • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca standardy HTML 4.01, CSS, javascript oraz pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. PlanMyDeal zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. PlanMyDeal podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia stałego i harmonijnego funkcjonowania Serwisu.
 5. Hasło Użytkownika Serwisu szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia odczytanie go przez PlanMyDeal.

§5 REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE PLANMYDEAL

 1. Za pośrednictwem Serwisu, PlanMyDeal świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne prowadzenia Konta w Serwisie.
 2. W celu założenia indywidualnego Konta Użytkownika należy wypełnić formularz rejestracyjny obejmujący wskazanie loginu (adres e-mail) oraz hasła Użytkownika i zaakceptować Regulamin.
 3. Utworzenie Konta dla Klienta w Serwisie wymaga przy rejestracji podania imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.
 4. Utworzenie Konta dla Wykonawcy w Serwisie wymaga przy rejestracji podania imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego. Na rzecz Wykonawcy, PlanMyDeal świadczy ponadto nieodpłatną usługę drogą elektroniczną polegającą na możliwości złożenia Zamówienia Pakietu Usług w Sklepie poprzez Formularz Zamówienia i po zalogowaniu się na Konto w Serwisie.
 5. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta w Serwisie i wymagające potwierdzenia przez Użytkownika. Po potwierdzeniu rejestracji w Serwisie, Konto Użytkownika zostaje utworzone, a Użytkownik może z niego korzystać.
 6. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Serwisu i złożenia Zamówienia w Sklepie.
 7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Użytkownik loguje się do Konta poprzez adres e-mail (login) oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Sklepu, PlanMyDeal podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. PlanMyDeal podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować PlanMyDeal o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu, zwłaszcza Sklepu.
 11. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić PlanMyDeal w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub o bezprawnym wykorzystaniu Konta Użytkownika lub zabezpieczającego go hasła bądź jakiejkolwiek innej nieprawidłowości z nimi związanej.
 12. Zabronione jest udostępnianie danych Konta osobom trzecim.
 13. Użytkownik może edytować i uzupełniać swoje dane po zalogowaniu się do Konta.
 14. Jedna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą może zarejestrować maksymalnie jedno Konto Klienta i jedno Konto Wykonawcy w Serwisie.
 15. PlanMyDeal może skontaktować się z Użytkownikiem w celu weryfikacji Konta i uprawniony jest do wprowadzenia zmian/uzupełnienia informacji dotyczących Użytkownika za zgodą Użytkownika.
 16. W wypadku Użytkowników będących Konsumentami PlanMyDeal może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto Użytkownika lub pozbawić Użytkownika prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Użytkownika przed rozwiązaniem umowy.
 17. W wypadku Użytkowników będących Konsumentami PlanMyDeal może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Użytkownika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, z skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik korzysta ze Sklepu lub Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla PlanMyDeal, kopiuje Usługi PlanMyDeal lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody PlanMyDeal, podaje PlanMyDeal dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 
 18. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 19. Użytkownik może rozwiązań umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 20. Wskutek usunięcia Konta przez PlanMyDeal Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 21. W celu usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu, Użytkownik może dokonać tego poprzez wybranie przycisku „Usuń konto” w panelu „Zarządzaj kontem” lub poprzez przesłanie wiadomości obejmującej dyspozycję usunięcia Konta Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@PlanMyDeal.com .
 22. PlanMyDeal informuje, że usunięcie Konta Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z usług dostępnych w ramach funkcjonowania Serwisu, w tym Usług świadczonych w ramach Pakietu Usług zamówionego w Sklepie.
 23. PlanMyDeal świadczy również na rzecz Użytkowników i osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli posiada zgodę na świadczenie tej usługi. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce prywatności.

§6 USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ KLIENTA

 1. Za pośrednictwem Serwisu, PlanMyDeal świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie usługi elektroniczne polegające na:
  • wyszukiwaniu Wykonawców w Serwisie;
  • przesyłaniu Zapytań Klienta do Wykonawcy;
  • kontaktowaniu Klienta z Wykonawcą (w tym prezentowanie i przesyłanie Oferty handlowej Wykonawcy otrzymanej w odpowiedzi na złożone Zapytanie);
  • umożliwieniu wyrażenia opinii i oceny na temat Wykonawcy z którym Klient podjął współpracę.
 2. Świadczenie usług elektronicznych wskazanych w pkt 1 świadczonych przez PlanMyDeal na rzecz Klienta możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się na Konto w Serwisie przez Klienta.
 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych wskazanych w ust. 1 zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta Użytkownika przez Klienta w Serwisie.
 4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych wskazanych w ust.1 ulega rozwiązaniu z chwilą likwidacji Konta w Serwisie.
 5. Klient jest zobowiązany do sformułowania każdego Zapytania w sposób precyzyjny i dokładny, umożliwiający przygotowanie odpowiedniej Oferty handlowej Wykonawcy. Zapytanie nie powinno wprowadzać w błąd- za wszelkie nieścisłości i błędy odpowiada wyłącznie Klient. Zapytanie powinno być sformułowane w języku prostym i zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy (zakazuje się stosowania języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML przy czym zakazuje się stosowanie elementów języka HTML do wczytywania i osadzania innych stron, używania plików cookie, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność Serwisu).
 6. Zapytanie Klienta nie może zawierać treści reklamowych.

§7 USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ WYKONAWCY

 1. Za pośrednictwem Serwisu, PlanMyDeal świadczy na rzecz Wykonawców odpłatnie Usługi świadczone drogą elektroniczną, których sprzedaż PlanMyDeal prowadzi w ramach Sklepu funkcjonującego w Serwisie. Usługi świadczone są w ramach zakupionego przez Wykonawcę Pakietu Usług, do którego dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zalogowaniu się w Serwisie za pomocą Konta Wykonawcy.
 2. Dokładny zakres Usług świadczonych przez PlanMyDeal na rzecz Wykonawcy jest opisany w Pakiecie Usług. Pakiety Usług są prezentowane w Serwisie w ramach Sklepu internetowego. Zakres Usług świadczonych na rzecz Wykonawcy przez PlanMyDeal zależy od Pakietu Usług, który został zamówiony przez Wykonawcę. Aktualne informacje o zakresie Usług świadczonych przez PlanMyDeal w ramach poszczególnych Pakietów Usług są zawarte w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 3. W zakres Usług świadczonych przez PlanMyDeal wchodzą w szczególności Usługi związane z:
  • wyszukiwaniem potencjalnych klientów Wykonawcy
  • umożliwieniem przedstawienia swoich usług i/lub produktów (Oferta) w Serwisie przez Wykonawcę;
  • przesyłaniem Oferty handlowej Wykonawcy w odpowiedzi na Zapytanie Klienta;
  • promowaniem ofert Wykonawcy przez PlanMyDeal;
  • obsługą Zapytań kierowanych do Wykonawcy (w tym kompleksową obsługą Zapytań kierowanych do Wykonawcy przez Wirtualną Asystentkę, której usługi są dostępne w ramach jednego z Pakietów Usług);
  • wsparciem technicznym i administracyjnym Wykonawcy;
  • prezentowaniem profilu Wykonawcy w Serwisie z wskazaniem danych kontaktowych.
 4. Dostęp do Usług jest czasowy i zależy od okresu na jaki Wykonawca wykupi Pakiet Usług. Cena Pakietu Usług jest prezentowana w Serwisie w ramach Sklepu internetowego.
 5. Świadczenie Usług przez PlanMyDeal rozpoczyna się w terminie jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania przez PlanMyDeal wpłaty należnej za wykupienie Pakietu Usług w Sklepie.
 6. Usługi PlanMyDeal może świadczyć osobiście lub przez osobę trzecią, wskazaną Wykonawcy. PlanMyDeal ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane przez osoby trzecie, którym powierza wykonanie poszczególnych czynności na rzecz Wykonawcy.
 7. Przed powierzeniem osobie trzeciej danych osobowych związanych z świadczeniem Usług na rzecz Wykonawcy, PlanMyDeal zawrze z osobą trzecią stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Świadczenie Usług wskazanych w pkt 1 świadczonych przez PlanMyDeal na rzecz Wykonawcy możliwe jest po zalogowaniu się na Konto Użytkownika w Serwisie przez Wykonawcę lub poprzez wykorzystanie zdalnych środków komunikacji bezpośredniej (poczta elektroniczna, telefon lub inny środek komunikacji ustalony przez strony).
 9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Oferty handlowej Wykonawcy odpowiadającej treści Zapytania Klienta.
 10. Treść Oferty usług i/lub produktów Wykonawcy zamieszczana przez niego w Serwisie powinna być sformułowana w sposób jasny, wyczerpujący i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Treść Oferty nie powinna wprowadzać Użytkowników w błąd. Wykonawca odpowiada wyłącznie za treść Oferty, w tym za wszelkie błędy i nieścisłości.
 11. Wykonawca może usunąć swoją Ofertę z Serwisu. W tym celu kieruję prośbę o usunięcie Oferty z Serwisu na adres kontakt@PlanMyDeal.com.
 12. Wykonawca, który uzyskał dostęp do danych osobowych innych Użytkowników Serwisu, w tym Klienta obowiązany jest je zachować w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione. Ponadto Wykonawca obowiązany jest w takim wypadku przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 

§8 OKRES PRÓBNY

 1. Na rzecz Wykonawcy, który zarejestrował Konto w Serwisie, PlanMyDeal świadczy Usługi wchodzące w skład Pakietu podstawowego nieodpłatnie przez okres 14 dni kalendarzowych od dnia rejestracji Wykonawcy w Serwisie na warunkach wskazanych w opisie Pakietu Usług podstawowych i określonych wyłącznie według własnego uznania. Szczegóły dotyczące zakresu Usług świadczonych nieodpłatnie są opisane i prezentowane w Serwisie.
 2. Umowa o świadczenie Usług w trakcie Okresu Próbnego zawarta jest z chwilą potwierdzenia rejestracji Wykonawcy w Serwisie przez PlanMyDeal. W stosunku do umowy o świadczenie Usług w trakcie Okresu Próbnego odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 3. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usług w ramach Okresu próbnego w dowolnym momencie w czasie trwania Okresu próbnego, bez konieczności uiszczania opłaty za Usługi.
 4. PlanMyDeal nie pobiera żadnych opłat w czasie Okresu próbnego.
 5. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie może skorzystać z Okresu próbnego jednorazowo, a PlanMyDeal uprawniony jest do weryfikacji danych Użytkownika w celu zapobieżenia nadużyć (weryfikacja adresu e-mail, danych rejestracyjnych).
 6. Użytkownik po zakończeniu korzystania z Okresu Próbnego może korzystać z Usług świadczonych przez PlanMyDeal po wykupieniu Pakietu Usług.
 7. W czasie trwania Okresu Próbnego Użytkownik może wykupić Pakiet Usług obejmujący szerszy zakres Usług świadczonych przez PlanMyDeal (w takim przypadku Okres Próbny nie ulega przedłużeniu a okres świadczenia Usług w ramach wykupionego Pakietu Usług rozpoczyna się na zasadach ogólnych wyrażonych w Regulaminie).
 8. W sprawach nieuregulowanych odrębnie odnośnie Okresu Próbnego znajdują zastosowanie ogólne postanowienia Regulaminu dotyczące świadczenia Usług o ile PlanMyDeal wprost nie wprowadziło postanowień odrębnych.

§9 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (SUBSKRYPCJA PAKIETU USŁUG)

 1. Treści prezentowane w Serwisie, w tym opis Pakietów Usług, który znajduje się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zamówienie złożone przez zalogowanego na Konto Wykonawcę w Sklepie stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną z PlanMyDeal, należy wejść na Stronę Internetową, a następnie dokonać wyboru Pakietu Usług dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie.
 3. Wykonawca może składać Zamówienie poprzez funkcję "koszyk" znajdującą się na stronach Sklepu Internetowego.
 4. Wykonawca może dokonać w Sklepie zakupu Pakietu Usług wybierając spośród Pakietów Usług prezentowanych w Sklepie. Pakiety Usług różnią się miedzy sobą zbiorem Usług wchodzących w skład, cenami oraz okresem subskrypcji (okresem na jaki Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez PlanMyDeal jest zawierana). Szczegółowy opis każdego z Pakietów Usług znajduje się w Sklepie.
 5. Po dokonaniu wyboru Pakietu Usług, celem dokonania zakupu Wykonawca powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Wykonawca powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Pakiet Usług, w wyniku czego wybrany Pakiet Usług zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie Wykonawca, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 6. Wykonawca ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Wykonawca może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania zamówienia.
 7. Wykonawca może następnie przeliczyć koszty koszyka, a następnie przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 8. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Wykonawcy w Formularzu Zamówienia następujących danych:
  • imię i nazwisko / nazwy firmy,
  • adres (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,
  • wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Zlecam przelew”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 9. Wykonawca może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia.
 10. W procesie składania Zamówienia Wykonawca obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówiony Pakiet Usług z obecnie dostępnych w Sklepie.
 11. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję
  i płacę” – Wykonawca ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz wybranego przez siebie Pakietu Usług, jak również co do formy płatności.
 12. Wykonawca dokonując kliknięcia w przycisk „Zlecam przelew”, ma świadomość, iż zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej PlanMyDeal zapłaty.
 13. Wysłanie przez Wykonawcę Zamówienia stanowi oświadczenie woli Wykonawcy zawarcia
  ze PlanMyDeal Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 14. Wykonawca dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej
  w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 15. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Wykonawcy w formularzu Zamówienia.
 16. Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w związku z zakupem Pakietu Usług uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Wykonawcę wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu (potwierdzenie dokonaniu zakupu przez PlanMyDeal). Umowa o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem i zakresem Usług zgodnych z Pakietem Usług wybranym przez Wykonawcę.
 17. PlanMyDeal zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia);
  • nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

§10 SKŁADANIE ZAPYTANIA

 1. Klient składa Zapytanie w Serwisie poprzez wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Serwisu przycisku Złóż zapytanie i wypełnienie Formularza Zapytania obejmującego dane takie jak lokalizacja, wskazanie terminu pierwszego kontaktu, wskazanie preferowanego terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Zapytania, treść Zapytania oraz określenie tytułu Zapytania. W ramach Formularza Zapytania Klient ma obowiązek wskazania ponadto wybranych przez siebie Wykonawców do których PlanMyDeal w imieniu Klienta ma przesłać Zapytanie.
 2. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zapytania PlanMyDeal przesyła Zapytanie do Wykonawcy/Wykonawców wybranych przez Klienta.
 3. Dane Klienta, który złożył Zapytanie są udostępniane Wykonawcy po przesłaniu Zapytania od Klienta.
 4. PlanMyDeal ma prawo do usunięcia z serwisu Zapytania, jeśli jego treść narusza Regulamin, dobre imię Serwisu, dobre obyczaje, prawo lub prawa stron trzecich.
 5. Klient może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu kieruje prośbę o usunięcie Zapytania wniosek na adres kontakt@PlanMyDeal.com

§11 ZASADY WSPÓŁPRACY UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH SERWISU

 1. Współpraca Klienta i Wykonawcy w ramach Serwisu jest podzielona w ramach funkcjonalności Serwisu dostępnej dla Klienta i Wykonawcy na cztery, wskazane poniżej etapy:
  • Kontakt Wykonawcy z Klientem w sprawie otrzymanego Zapytania i ustalenie terminu wysłania Oferty handlowej przez Wykonawcę, terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Zapytania i terminu zakończenia realizacji przedmiotu Zapytania.
  • Przesłanie Klientowi Oferty handlowej Wykonawcy przez Wykonawcę;
  • Rozpoczęcie realizacji umowy Klienta i Wykonawcy przez Wykonawcę;
  • Zakończenie realizacji umowy Klienta i Wykonawcy przez Wykonawcę.
 2. Funkcjonalność Serwisu dostępna dla Klienta i Wykonawcy w zakresie obsługi Zapytania umożliwia każdemu z nich proponowanie daty zakończenia poszczególnych etapów współpracy w ramach Serwisu.
 3. Proponowana data zakończenia etapu współpracy w ramach Serwisu jest zatwierdzana przez drugą stronę.
 4. Każdy etap współpracy Klienta i Wykonawcy w ramach systemu jest zatwierdzany w Serwisie przez Klienta lub Wykonawcę. Druga strona współpracy potwierdza zakończenie etapu współpracy.
 5. Po otrzymaniu Zapytania Wykonawca powinien najpóźniej w dniu wskazanym jako termin pierwszego kontaktu w Zapytaniu przez Klienta skontaktować się z Klientem.
 6. W ramach etapu wskazanego w ust. 1. pkt 1) Wykonawca i Klient ustalają szczegółowy zakres przedmiotu Zapytania oraz mogą modyfikować w systemie dostępnym w ramach funkcjonalności Serwisu daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
 7. W ramach etapu wskazanego w ust. 1. pkt 2) Klient i Wykonawca ustalają datę wysłania Oferty handlowej przez Wykonawcę, a następnie Wykonawca przesyła Klientowi Ofertę handlową Wykonawcy w wyznaczonym wspólnie terminie.
 8. W ramach etapu wskazanego w ust 1. pkt 2) Klient Ofertę handlową Wykonawcy akceptuje, negocjuje lub odrzuca.
 9. Etap współpracy wskazany w ust 1 pkt 3) rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Oferty handlowej Wykonawcy przez Klienta (także Oferty handlowej Wykonawcy negocjowanej przez Klienta). W systemie dostępnym za pomocą Serwisu Wykonawca odznacza rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy Klienta i Wykonawcy, a Klient potwierdza.
 10. Etap współpracy wskazany w ust. 1 pkt 4) obejmuje zakończenie realizacji umowy Klienta i Wykonawcy przez Wykonawcę. Wykonawca odznacza w systemie dostępnym w Serwisie fakt zrealizowania przedmiotu oferty handlowej, a Klient potwierdza.

§ 12 WYSTAWIENIE OPINII I OCENA WYKONAWCY

 1. W ramach Serwisu PlanMyDeal umożliwia Klientom dodawanie oceny współpracy Klienta i Wykonawcy oraz wyrażenie opinii o współpracy (o wykonaniu przedmiotu umowy Klienta i Wykonawcy oraz przebiegu współpracy). Ocena i opinia wyrażona może zostać w stosunku do każdego etapu współpracy Klienta i Wykonawcy.
 2. Klient wyraża opinię poprzez wystawienie w odpowiedniej podstronie Serwisu komentarza, a ocenę poprzez wybór ilości gwiazdek (w skali od 1 do 5). Wyrażenie opinii i wystawienie oceny możliwe jest po zakończeniu każdego z etapów współpracy Klienta i Wykonawcy.
 3. Opinie i oceny Klientów są prezentowane w Serwisie i widoczne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 4. Wyrażenie opinii i wystawienie oceny możliwe jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika. Opinie i oceny powinny dotyczyć współpracy Klienta z Wykonawcą i odpowiadać stanowi faktycznemu, być rzetelne. Klient odpowiada za wszelkie treści umieszczone w komentarzu i wystawione oceny.
 5. Zakazane jest umieszczanie opinii zawierających:
  • treści wulgarne, treści obsceniczne, treści pornograficzne, treści naruszające normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
  • treści podważających renomę Serwisu;
  • adresy stron internetowych;
  • treści o charakterze promocyjnym i reklamowym;
  • treści naruszające prawa własności intelektualnej;
  • znaki powodujące problemy z wyświetlaniem opinii na stronie internetowej.
 6. Zakazane jest wystawanie opinii i ocen, które mogą powodować sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Wykonawców poprzez dodawanie nieprawdziwych ocen i opinii lub podawanie w opiniach nieprawdziwych informacji.
 7. PlanMyDeal w granicach przewidzianych przez przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za treść ocen i opinii wystawianych przez Klientów.
 8. PlanMyDeal modyfikuje (usuwa lub edytuje opinię) jeśli został do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym prawomocnym orzeczeniem sądu. PlanMyDeal może usunąć lub edytować opinię w przypadkach, gdy:
  • treść opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
  • analiza zgłoszenia Wykonawcy prowadzi do wniosku, że treść opinii lub ocena Klienta jest niesprawiedliwa lub niezgodna z prawdą;
  • opinia narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie;
  • opinia nie przeszła poprawnie procesu weryfikacji.
 9. PlanMyDeal zastrzega sobie prawo korekty opinii, w szczególności: interpunkcyjnej, stylistycznej, gramatycznej – bez wpływu jednak na jej merytoryczne znaczenie.
 10. Wykonawca może zgłosić PlanMyDeal opinię lub ocenę z którą się nie zgadza w celu wyjaśnienia, sprostowania, zmiany lub usunięcia.
 11. Klient może usunąć swoją opinię i/lub z Serwisu. W tym celu kieruje prośbę na adres kontakt@PlanMyDeal.com.

§13 CENY PAKIETÓW

 1. Ceny Pakietów Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto
  i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. PlanMyDeal zastrzega sobie prawo do zmiany cen Pakietów Usług prezentowanych
  w Sklepie, wprowadzania nowych Pakietów Usług, wycofywania Pakietów Usług, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Pakietu Usług nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek z zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Pakietu Usług.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Wykonawca może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Pakiet Usług:
  • przelew bankowy – wpłata następuje bezpośrednio na konto PlanMyDeal. W tym celu proszę skontaktować się z PlanMyDeal na dane kontaktowe podane w Regulaminie;
 5. W przypadku płatności elektronicznych potwierdzenie otrzymania wpłaty zostanie wysłane po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym PlanMyDeal.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Wykonawcy automatycznie, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
 7. Jeżeli Wykonawca potrzebuje wystawienia faktury VAT EU, powinien skontaktować się z PlanMyDeal podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury.
 8. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego PlanMyDeal.
 

§14 ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Świadczenie usług nieodpłatnych nastąpi na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.
 2. Świadczenie Usług wchodzących w skład Pakietu Usług zakupionego przez Wykonawcę rozpocznie się do dwóch dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres e-mail, który Wykonawca wskazał w Formularzu Zamówienia. Usługi będą świadczone na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym zgodnie z §8 Regulaminu.
 3. Realizacja Usług nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Wykonawcę w kalendarzu online (jeśli jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie Usługi w Pakiecie Usług zakupionym przez Wykonawcę. 
 4. W przypadku świadczenia Usług związanych z udostępnieniem Wykonawcy funkcjonalności Serwisu, dostęp do Usługi następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty za zakupiony Pakiet Usług na koncie PlanMyDeal.
 

§15 REKLAMACJE

 1. PlanMyDeal odpowiada wobec Wykonawcy, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową świadczenia Usług drogą elektroniczną zakupionych przez Wykonawcę (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. PlanMyDeal ma obowiązek świadczyć Usługi z najwyższą starannością i bez wad.
 3. PlanMyDeal jest odpowiedzialny względem Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli świadczone Usługi mają wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja danej Usługi powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Wykonawcy (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres do korespondencji, adres e-mail używany w Konta w Serwisie), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, PlanMyDeal wezwie Wykonawcę do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail PlanMyDeal podany w niniejszym Regulaminie (kontakt@PlanMyDeal.com).
 6. PlanMyDeal ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Wykonawcę o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w formie pisemnej.
 7. PlanMyDeal będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Wykonawca może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku Wykonawcy będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi PlanMyDeal.
 10. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez PlanMyDeal, Użytkownik może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym Regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego Regulaminu. PlanMyDeal niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w zakresie reklamacji nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez PlanMyDeal.

§16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować PlanMyDeal o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 4. PlanMyDeal ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. PlanMyDeal dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której świadczenie usługi polega na tym, że przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Wykonawca akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Pakiet Usług wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przez PlanMyDeal przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w zakresie Usług wykonanych przez PlanMyDeal przed 14-dniowym terminem odstąpienia.
 8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Wykonawcy. Faktura korygująca zostanie wysłana do Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę.    

§17 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczna następuję z ostatnim dniem obowiązywania Umowy zawartej przez Wykonawcę i PlanMyDeal. W dniu następującym po rozwiązaniu Umowy i w przypadku gdy Wykonawca nie wykupi Pakietu Usług na dalszy okres czasu, Konto Wykonawcy w Serwisie jest automatycznie pozbawiane możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu (w tym możliwości świadczenia Usług przez PlanMyDeal) poza możliwością dokonania Zamówienia Pakietu Usług w sklepie internetowym.
 2. W terminie 7 dni, 4 dni i 1 dnia do ostatniego dnia obowiązywania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną PlanMyDeal prześle Wykonawcy informację o zbliżającym się terminie rozwiązania Umowy oraz prezentującą możliwość wykupienia Pakietu Usług na dalszy okres czasu w celu zachowania ciągłości świadczenia Usług poprzez zawarcie kolejnej Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 3. Wykonawcy, który zamówił Pakiet Usług przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 4. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartą na podstawie zakupu Pakietu Usług z zachowaniem okresu 30 (trzydziestu) dni wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. W takim przypadku PlanMyDeal nalicza wydatki, które poczynił w celu należytego świadczenia Usług. Jeśli wypowiedzenie następuje bez ważnego powodu PlanMyDeal uprawniony jest do domagania się odszkodowania spowodowanego wypowiedzeniem Wykonawcy. 30-dniowe zryczałtowane wydatki poczynione przez PlanMyDeal na poczet należytego świadczenia Usług stanowią równowartość ceny Pakietu Usług z dostępem do świadczenia Usług przez 30 dni niezależnie od długości okresu na jaki Wykonawca wykupił Pakiet Usług (tj. ryczałt nie uwzględnia proporcjonalnej obniżki ceny 30 dni świadczenia Usług w ramach zakupionego na czas dłuższy niż 30 dni Pakietu Usług względem ceny Pakietu Usług z dostępem do świadczenia Usług przez 30 dni; w razie wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną PlanMyDeal rozliczy zwrot środków z uwzględnieniem informacji powyżej wskazanej tj. z pominięciem obniżki za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia rozwiązania Umowy).
 5. Oświadczenie o Wypowiedzeniu Wykonawca składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail kontakt@planmydeal.com PlanMyDeal potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Wykonawcy.
 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną wygasa z upływem 30 dni od dnia w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 7. PlanMyDeal zwróci Wykonawcy cenę zakupu Pakietu Usług pomniejszoną proporcjonalnie o wartość Usług świadczonych do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które PlanMyDeal poczynił w celu należytego wykonania Usług oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u PlanMyDeal na skutek wypowiedzenia umowy bez ważnego powodu w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wskutek wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów PlanMyDeal zwróci Wykonawcy cenę zakupu Pakietu Usług pomniejszoną proporcjonalnie o wartość Usług świadczonych do dnia rozwiązania Umowy i wydatki, które PlanMyDeal poczynił w celu należytego wykonania Usług. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Wykonawca dokonał płatności o ile Wykonawca nie wybrał innego sposobu płatności.
 8. PlanMyDeal ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w szczególności gdy:
  • Wykonawca dostarcza treści o charakterze bezprawnym;
  • Wykonawca nie przestrzega Regulaminu i łamie zasady Serwisu;
  • Działania lub zaniechania Wykonawcy negatywnie wpływają na dobre imię PlanMyDeal lub w inny sposób istotnie szkodzą PlanMyDeal;
  • Wykonawca spowoduje utratę zaufania PlanMyDeal obiektywnie usprawiedliwioną okolicznościami.
W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną na podstawie wskazanej powyżej PlanMyDeal zwróci Wykonawcy cenę zakupu Pakietu Usług pomniejszoną proporcjonalnie o wartość Usług świadczonych do rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wskutek wypowiedzenia Umowy przez PlanMyDeal. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Wykonawca dokonał płatności o ile Wykonawca nie wybrał innego sposobu płatności. PlanMyDeal zastrzega sobie prawo do zawieszania Konta Użytkownika na okres wypowiedzenia złożonego przez PlanMyDeal z powodów wskazanych w niniejszym postanowieniu.

9. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Wykonawców korzystających z Serwisu PlanMyDeal.

10. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Wykonawcy. Faktura korygująca zostanie wysłana do Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§18 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Użytkowników Serwisu, w tym Wykonawców będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Usług w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność PlanMyDeal z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 3. W wypadku Wykonawców nie będących Konsumentami PlanMyDeal może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług (w tym usługę świadczenia drogą elektroniczną polegającą na utrzymaniu konta Użytkownika i Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną) z skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego podczas rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do PlanMyDeal.
 4. PlanMyDeal ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Wykonawcy stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do PlanMyDeal.
 5. W stosunku do Wykonawców będących Przedsiębiorcami, PlanMyDeal ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Całkowita odpowiedzialność PlanMyDeal w stosunku do Przedsiębiorcy (Wykonawcy) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny za Pakiet Usług i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. PlanMyDeal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy PlanMyDeal a Wykonawcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu z względu na siedzibę PlanMyDeal.

§19 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca (osoba fizyczna), który dokonuje zakupów w Sklepie PlanMyDeal, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  • Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • Odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
  • Reklamacji i rękojmi
w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając z swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do PlanMyDeal lub w inny sposób, że zamówione Usługi, a tym samym zawarta Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§20 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługi świadczone przez PlanMyDeal, dostępne w Serwisie, w tym w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną PlanMyDeal i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Serwisu, co Użytkownik akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania wyżej wymienionych elementów Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę PlanMyDeal.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie kontrahentów PlanMyDeal, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez PlanMyDeal działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach PlanMyDeal i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.

§21 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest PlanMyDeal S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897504 prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252862100, zwana w Regulaminie również PlanMyDeal. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@PlanMyDeal.com, numer telefonu: +48 22 3 500 400 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu podawane w formularzach znajdujących się w Serwisie, w tym dane podawane podczas dokonywania Zamówień w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji Zamówienia i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Użytkownika i obsługi Użytkowników związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Serwisu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące Usługi w imieniu Administratora (np. wirtualna asystentka), dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  Dane będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m. in. poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem Serwisu, w tym z Sklepu, PlanMyDeal podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://planmydeal.com/polityka-prywatnosci.

§22 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. PlanMyDeal wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a PlanMyDeal,
  • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis, w tym poprzez Sklep internetowy i świadczone Usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. PlanMyDeal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej PlanMyDeal na podstronie: Regulamin.
 3. Po zmianie Regulaminu, Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Serwisu zostaje powiadomiony o zakresie zmiany i możliwości jej akceptacji. Zalogowanie na Konto w Serwisie oznacza, że Użytkownik akceptuje zmianę Regulaminu. Odmowa akceptacji następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@PlanMyDeal.com przez Użytkownika i jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, PlanMyDeal deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy PlanMyDeal a Wykonawcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności: https://planmydeal.com/polityka-prywatnosci
Link do niniejszego Regulaminu: https://planmydeal.com/regulamin