;

Regulamin

Regulamin usług i korzystania z serwisu PlanMyDeal
 
Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego PlanMyDeal. który przeznaczony jest dla Klientów szukających usług oraz oferujących je Wykonawców i ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy nimi oraz zaplanowania Zlecenia.
 
I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE
1.    Administrator – IT Omega Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa
2.    PlanMyDeal (zwany też zamiennie Serwisem) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://www.planmydeal.com.
3.    Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która założyła Konto w Serwisie 
4.    Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami.
5.    Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
6.    Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w PlanMyDeal.com celem jego umieszczenia w Serwisie oraz przesłania przez Administratora w imieniu Klienta wybranym przez niego Wykonawcom.
7.    Zlecenie – zapytanie zaakceptowane przez Wykonawcę.
8.    Klient – składający Zapytanie Użytkownik PlanMyDeal.com.
9.    Wykonawca – Użytkownik PlanMyDeal.com, przedsiębiorca mogący dostarczyć usługę lub produkt, do którego PlanMyDeal wysyła Zapytanie
10.    Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą Wykonawca przesyła Klientowi.
11.    Etapy realizacji – etapy realizacji Zlecenia, daty ustalane i zatwierdzane przez Wykonawcę i Klienta
a.    KONTAKT – pierwszy etap realizacji zlecenia, kontakt Wykonawcy z Klientem w trakcie którego ustalane są terminy: wysłania oferty oraz rozpoczęcia i zakończenia realizacji 
b.    OFERTA – drugi etap realizacji zlecenia, w trakcie którego Wykonawca wysyła Klientowi Ofertę Handlową
c.    ROZP. REALIZACJI - rozpoczęcie realizacji, trzeci etap realizacji zlecenia w trakcie którego Wykonawca wykonuje Zlecenie
d.    ZAK. REALIZACJI - zakończenie realizacji, czwarty etap realizacji zlecenia w trakcie którego następuje zakończenie Zlecenia
12.    Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a (a) Klientem, (b) Wykonawcą albo (c) Użytkownikiem, na mocy której Administrator:
•    (ad. a) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta, będącego Użytkownikiem, usług poszukiwania Wykonawców i kontaktowania go z nimi, w tym przesyłania i prezentowania ofert otrzymanych w odpowiedzi na złożone Zapytanie oraz umożliwienia oceny i wyrażenia opinii na temat wybranego Wykonawcy,
•    (ad. b) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Wykonawcy będącego Użytkownikiem, usług elektronicznego przesyłania zapytań ofertowych i komunikowania go z nimi.
•    (ad. d) udostępnia system opinii w Serwisie, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Wykonawcach zarejestrowanych w Serwisie.
13.    Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Klient składa Zapytanie.
14.    Ocena i Opinia - subiektywna ocena i opinia Użytkownika o Wykonawcach zarejestrowanych w Serwisie.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
15.    Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
16.    Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.
III. ZAŁOŻENIE KONTA 
17.    W celu założenia konta w Serwisie należy dokonać Rejestracji na stronie www.planmydeal.com 
18.    W trakcie rejestracji przyszły Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie.
19.    Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. 
20.    Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji oraz potwierdzenia akceptacji Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.
21.    Użytkownik może w każdej chwili wylogować się z Konta.
22.    Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo używania przez siebie Konta, w tym poprzez każdorazowe wylogowanie się po zakończonej sesji korzystania z Serwisu.
23.    Administrator, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, jest uprawniony do weryfikacji lub uzupełnienia informacji podanych przez Użytkownika w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
24.    Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
25.    Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
26.    Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
27.    Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.
IV. REJESTRACJA KLIENTA
28.    Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności PlanMyDeal jako Klient, musi zarejestrować w Serwisie Konto Klienta oraz zalogować się do Serwisu. 
29.    Rejestracja Konta Klienta odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy oraz hasło.

V. REJESTRACJA WYKONAWCY
30.    Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności PlanMyDeal jako Wykonawca, musi zarejestrować w Serwisie Konto Wykonawcy oraz zalogować się do Serwisu. 
31.    Rejestracja Konta Wykonawcy odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, e-mail, telefon kontaktowy, adres oraz hasło.

VI. SKŁADANIE ZAPYTANIA
32.    Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
33.    Klient może wysłać Zapytanie poprzez przycisk Złóż zapytanie, wpisując szukaną usługę, wybierając lokalizację, podając termin pierwszego kontaktu oraz rozpoczęcia realizacji Zlecenia a następnie tytuł i  treść zapytania.
34.    W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola i wybrać Wykonawców do których zostanie wysłane Zapytanie.
35.    Administrator przesyła w imieniu Klienta otrzymane Zapytanie do Wykonawców wybranych przez Klienta, którzy spełniają warunki Zapytania i mogą dostarczyć Klientowi poszukiwanych przez niego produktów lub usług.
36.    Dane Klienta, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Wykonawcy będącemu Użytkownikiem.
37.    Dane Klienta przekazywane są Wykonawcy po przesłaniu Zapytania Ofertowego konkretnemu Wykonawcy.

VII. ETAPY REALIZACJI ZLECENIA
38.    System umożliwia wybór dat zakończenia poszczególnych Etapów Realizacji Zlecenia.
39.    Proponowana przez Klienta lub Wykonawcę data zakończenia etapu musi zostać zatwierdzona przez drugą stronę.
40.    Każdy etap realizacji musi zostać zakończony w Systemie przez Wykonawcę lub Klienta.
41.    Zakończenie każdego etapu jest zatwierdzane przez Wykonawcę lub Klienta.
42.    Data pierwszego kontaktu wybierana jest przez Klienta podczas składania Zapytania i oznacza datę do kiedy najpóźniej Wykonawca ma nawiązać pierwszy kontakt z Klientem
43.    Data początku realizacji wybierana jest przez Klienta podczas składania Zapytania i oznacza datę do kiedy najpóźniej Wykonawca ma rozpocząć realizację Zlecenia.
44.    Wykonawca, po ustaleniu zakresu Zlecenia może zaproponować inną datę rozpoczęcia realizacji w Systemie (Etapy Realizacji).
45.    Pierwszy etap realizacji zlecenia czyli etap kontaktu obejmuje wstępne ustalenia dat pozostałych etapów pomiędzy Wykonawcą i Klientem.
46.    Drugi etap realizacji czyli oferta, obejmuje ustalenie daty wysłania oferty i wysłanie przez Wykonawcę Oferty Handlowej. Klient może zaakceptować, negocjować lub odrzucić ofertę.
47.    Trzeci etap realizacji czyli etap rozpoczęcie realizacji, obejmuje ustalenie terminu rozpoczęcia realizacji Zlecenia. Wykonawca rozpoczyna realizację zlecenia w Systemie, Klient potwierdza w Systemie to działanie.
48.    Czwarty etap realizacji czyli etap zakończenia realizacji obejmuje ustalenie terminu zakończenia realizacji Zlecenia w Systemie. Po zakończeniu realizacji Zlecenia, Wykonawca zakańcza realizację Zlecenia w Systemie, Klient potwierdza w Systemie to działanie.

VIII. OCENY i OPINIE
49.    PlanMyDeal umożliwia Użytkownikom dodawanie ocen i opinii o Wykonawcy w trakcie Zlecenia oraz po jego zakończeniu. 
50.    Każda ocena i opinia wystawiona w Serwisie powinna dotyczyć wyłącznie Etapów Realizacji Zlecenia.
51.    Klient wyraża Opinię za  pomocą komentarza, a Ocenę za pomocą wybrania odpowiedniej ilości gwiazdek (w skali od 1 do 5) gdzie 1 gwiazdka oznacza Ocenę niedostateczną, a 5 gwiazdek Ocenę bardzo dobrą. Ocena wystawiana jest na koniec każdego Etapu Realizacji Zlecenia:
a.    Kontaktu
b.    Oferty
c.    Rozpoczęcia realizacji
d.    Zakończenie realizacji
e.    Całości Zlecenia
52.    Opinia dotyczy pojedynczego Wykonawcy i jest wystawiona przez Użytkownika PlanMyDeal, który jest identyfikowany co najmniej adresem e-mail.
53.    Gdy Wykonawca nie zgadza się z Oceną lub Opinią Klienta, ma możliwość zgłoszenia tego faktu do Administratora który dokonuje arbitrażu.
54.    Użytkownik wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w niej zawarte. Opinie i oceny powinny być rzetelne i odpowiadać stanowi faktycznemu.
55.    Opinie mogą zawierać wyłącznie treści dotyczące opinii na temat Wykonawcy, jego usługi lub produktu.
56.    Opinie nie mogą zawierać:
a.    treści wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
b.    adresów stron internetowych;
c.    treści o charakterze promocyjnym i reklamowym;
d.    znaków powodujących problemy z wyświetlaniem opinii na stronie internetowej.
57.    Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Wykonawców poprzez dodawanie nieprawdziwych ocen i opinii lub podawanie w opiniach nieprawdziwych informacji.
58.    Administrator w granicach przewidzianych przez przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za treść ocen i opinii wystawianych przez Użytkowników.
59.    Administrator usuwa lub edytuje opinię, jeśli został do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym prawomocnym orzeczeniem sądu. Administrator może usunąć lub edytować opinię w przypadkach, gdy:
a) treść opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
b) po dokonaniu procesu arbitrażu po zgłoszeniu Wykonawcy okaże się, że Ocena lub treść Opinii była niesprawiedliwa lub niezgodna z prawdą;
c) opinia narusza zasady określone w niniejszym regulaminie;
d) opinia nie przeszła poprawnie procesu weryfikacji.
60.    Administrator zastrzega sobie prawo korekty opinii, w szczególności: interpunkcyjnej, stylistycznej, gramatycznej – bez wpływu jednak na jej merytoryczne znaczenie.
IX. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
61.    Polityka ochrony prywatności została szczegółowo opisana w dokumencie stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
62.    Polityka ochrony prywatności znajduje się pod adresem polityka_ochrony_prywatnosci.
X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
63.    Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
64.    Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
65.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
66.    W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
67.    Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.
68.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań, informacji o Wykonawcach, Ofert, Opinii i Ocen.
69.    Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
70.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za to, że Klient zrezygnował z zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu.
71.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne zapytania ofertowe, które nie zostały zamknięte z winy Klienta.
72.    Administrator nie gwarantuje minimalnej liczby zapytań otrzymywanych przez danego Dostawcę, jak również nie gwarantuje Klientowi otrzymania odpowiedzi od Wykonawców.
73.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez PlanMyDeal.
74.    Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Klientem, który składa Zapytanie, a Wykonawcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Wykonawcy względem Klienta.
XIV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
75.    Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
76.    Użytkownik obowiązany jest korzystać z PlanMyDeal.com zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami.
77.    Użytkownik korzystający z PlanMyDeal.com obowiązany jest przestrzegać obowiązujących go ustawowych i etycznych zasad w zakresie informowania oraz reklamowania swojej działalności. Treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w Regulaminie, powinny mieć charakter informacyjny oraz nie powinny stanowić niedozwolonej reklamy ani niedozwolonej rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Użytkowników.
78.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane przez siebie w Serwisie PlanMyDeal, w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami etycznymi oraz niniejszym Regulaminem.
79.    Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
80.    Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu.
81.    Użytkownik powinien dbać o właściwe ustawienia konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Klienta do zakresu działalności Wykonawcy.
82.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.
83.    Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:
a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
b) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
c) ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;
d) ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.
XV. OBOWIĄZKI KLIENTA
84.    Klient jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Wykonawcy przygotowanie właściwej oferty handlowej.
85.    Zapytania zawarte w Serwisie muszą być możliwie dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Klient.
86.    Zabronione jest umieszczanie w opisie Zapytania wszelkiego rodzaju reklam.
87.    W Zapytaniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
88.    Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu.
XVI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
89.    Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Klienta.
90.    Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu.
91.    Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Klientowi oferty nie później niż do daty złożenia oferty ustalonej z Klientem w Etapach Realizacji.
92.    Wykonawca zobowiązany jest do dotrzymania dat rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji Zlecenia ustalonych z Klientem w Etapach Realizacji.
93.    Wykonawca, który uzyskał dostęp do danych osobowych innych Użytkowników Serwisu, w tym Klienta obowiązany jest je zachować w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione. Ponadto Wykonawca obowiązany jest w takim wypadku przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
XVII. INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE
94.    Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
95.    PlanMyDeal może być wykorzystywane tylko w celu wysłania Zapytania na własne potrzeby lub w celu pozyskania Zapytań na własne potrzeby.
96.    Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności Zapytań i danych Wykonawców.
97.    Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań ofertowych, danych osobowych lub danych kontaktowych Klientach innym podmiotom lub osobom.
98.    Zabrania się wykorzystywania PlanMyDeal w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Wykonawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Klientem a Wykonawcą, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
99.    Zabrania się wykorzystywania PlanMyDeal w celu monitorowania rynku Zapytań ofertowych, w tym ogłoszeń typu "Kupię", "Zlecę".
100.    Zabrania się wysyłania informacji, które nie są zapytaniami o oferty.
101.    Zabrania się wprowadzania przez Klienta do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Administrator może odstąpić od przekazania zapytania Dostawcom. Administrator może odstąpić od przekazania Zapytania także w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w formularzu, gdy Zapytanie ma charakter niekomercyjny, a także w innych uzasadnionych okolicznościach.
102.    Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika na zasadach i w trybie określonym w pkt.XX. niniejszego Regulaminu.
103.    Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady w tym zakresie opisane są w dokumencie "Polityka Ochrony Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
104.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez PlanMyDeal.com w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
105.    Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, formularzu przesyłania zapytania ofertowego, formularzu wystawiania referencji i opinii o firmie oraz formularzu kontaktowym na wizytówkach firm Użytkownik może wyrazić zgodę na:
a) otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Administratora;
b) przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych
106.    Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.
XVIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
107.    PlanMyDeal jest własnością Administratora.
108.    Nazwa i logo PlanMyDeal mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą właściciela.
109.    Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
110.    Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie PlanMyDeal.com.
111.    Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.
XIX. REKLAMACJE
112.    Reklamacje w tym nienależyte wykonanie lub świadczenie usług powinny być zgłaszane przez Klienta lub Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@PlanMyDeal.com.
113.    W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: krótki opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację oraz adres e-mail aktualnie używany w PlanMyDeal.
114.    Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.
XX. USUNIĘCIE KONTA, OPINII, OFERTY LUB ZAPYTANIA, ROZWIĄZANIE UMOWY
115.    Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
116.    Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu Zapytania, jeśli jego treść narusza regulamin, prawo lub prawa stron trzecich.
117.    Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu za pomocą przycisku „Usuń konto” w „Zarządzaj kontem” lub przesłać prośbę o usunięcie konta na adres kontakt@PlanMyDeal.com
118.    Klient może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@PlanMyDeal.com
119.    Użytkownik może usunąć swoją ofertę z serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@PlanMyDeal.com
120.    Użytkownik może usunąć swoją opinię z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@PlanMyDeal.com
121.    W przypadkach nieprzewidzianych wyżej Umowa może być wypowiedziana przez Klienta, Dostawcę będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem lub Użytkownika z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. W tym celu należy wysłać wypowiedzenie na adres kontakt@PlanMyDeal.com
XXI. KWESTIE TECHNICZNE
122.    Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług PlanMyDeal.com, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.
123.    Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.
124.    Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w dokumencie „Polityka Ochrony Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
125.    Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, które spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji PlanMyDeal.
126.    Hasło Użytkownika szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia poznanie go przez Administratora Serwisu.
XXII. ZMIANY REGULAMINU
127.    Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
128.    Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie regulamin.
129.    Po zmianie Regulaminu, Użytkownik przy pierwszym logowaniu w PlanMyDeal po chwili wejścia w życie zmiany, zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
130.    Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@PlanMyDeal.com przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.
XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
131.    W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.