;

Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności
(Załącznik nr 1 do Regulaminu)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Celem serwisu www.planmydeal.com jest ułatwianie kontaktów handlowych pomiędzy Klientami chcącymi zakupić usługi i produkty a Wykonawcami. Jednocześnie dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji i danych. Serwis wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług.

I.    Administrator danych osobowych oraz cel polityki ochrony prywatności

1.    IT   Omega   Sp.   z   o.o.,   która   jest   właścicielem   portalu   www.planmydeal.com (dalej ”PlanMyDeal” lub "Administrator") jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "ogólne rozporządzenie o ochronie danych"), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że PlanMyDeal ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez PlanMyDeal, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@PlanMyDeal.com Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu "przetwarzać" albo "przetwarzanie", mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).

2.    Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez PlanMyDeal w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.planmydeal.com oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, składanie zapytań ofertowych, przesyłanie opinii oraz wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług PlanMyDeal. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Ochrony Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".
 
3.    Korzystanie z PlanMyDeal możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Regulaminu PlanMyDeal.

4.    Klikając w linki zamieszczone na platformie PlanMyDeal możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż PlanMyDeal i tym samym znajdujące się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

5.    Korzystanie z serwisu internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu internetowego Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z PlanMyDeal - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu internetowego i niniejszej polityce ochrony prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

6.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7.    Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 
II.    Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych w PlanMyDeal
Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.

Poniżej opisaliśmy działania występujące na danych osobowych Użytkowników, w związku z korzystaniem z usług, które PlanMyDeal oferuje swoim Użytkownikom w ramach serwisu internetowego www.planmydeal.com. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wymienionych poniżej celów.

1.    Użytkownik rejestrując się na stronie www.planmydeal.com podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie nazwa firmy, NIP, adres) oraz akceptuje Regulamin.

Cele i podstawa prawna: PlanMyDeal przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy z Użytkownikiem (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy), w następującym zakresie:

o    umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;

o    wysłanie Zlecenia (to i kolejne) do Dostawców gotowych przedstawić ofertę Użytkownikowi;

o    kontaktowania Użytkownika z Dostawcami,

o    zarządzania złożonym przez Użytkownika Zapytaniem, np. zamknięciem Zapytania
w wyznaczonym terminie;

o    obsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz na stronie Kontakt);

o    kontaktowania się z Użytkownikiem, między innymi w celu doprecyzowania Zapytania i świadczeniem usług;

o    rozwiązywania problemów technicznych;

Komu PlanMyDeal udostępnia dane? Nasi pracownicy mogą kontaktować się z Użytkownikiem w celu obsługi jego Zapytań. Dane osobowe przekazywane są też Dostawcom, których Klient wybrał do kontaktu.
 
Jak długo PlanMyDeal przetwarza dane? Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia Umowy.

2.    Dostawca zakładając Konto Użytkownika podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa działalności, NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres oraz hasło) i akceptuje Regulamin.

Cele i podstawa prawna: PlanMyDeal przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy zawartej z Dostawcą (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy), w następującym zakresie:

o    umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;

o    pełnego korzystania z serwisu www.planmydeal.com, w tym powiadamiania o
Użytkownikach, dla których szukamy Dostawców;

o    kontaktowania Użytkowników z Dostawcami i udostępnianie danych kontaktowych Dostawcy potencjalnym Klientom, w tym poprzez wiadomości e- mail;

o    obsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz na stronie Kontakt);

o    kontaktowania się z Dostawcą w celu świadczenia usług;

o    zakładania, zarządzania i obsługiwania konta;

o    rozwiązywania problemów technicznych;

o    obsługi reklamacji gdy Użytkownik ją złoży;

Komu PlanMyDeal udostępnia dane? Dane przekazywane są potencjalnym klientom Dostawcy, którzy są Użytkownikami PlanMyDeal. Naszą obsługę telefoniczną, korespondencję oraz obsługę ewentualnych płatności mogą realizować pracownicy PlanMyDeal i firmy zewnętrzne.

Jak długo PlanMyDeal przetwarza dane? Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia Umowy.

3.    Użytkownik składając Opinię w Serwisie podaje swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie nazwę firmy i numer telefonu) i akceptuje Regulamin.
 
Cele i podstawa prawna: PlanMyDeal przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) w celu zarekomendowania innym Użytkownikom serwisu ocenianego Dostawcy.

Komu PlanMyDeal udostępnia dane? Dostawca oceniany przez Użytkownika będzie miał dostęp do jego danych kontaktowych. Pozostali Użytkownicy zobaczą jedynie średnią opinię Dostawcy. Pracownicy PlanMyDeal mogą kontaktować się z Użytkownikiem w celu weryfikacji jego Opinii.

Jak długo PlanMyDeal przetwarza dane? Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia Umowy.

4.    Użytkownik kontaktuje się z PlanMyDeal (podając adres e-mail, ewentualnie numer telefonu, imię, nazwisko) poprzez formularz kontaktowy na stronie formularz kontaktowy lub poprzez wiadomość e-mail.

Cele i podstawa prawna: dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Działem Obsługi Klienta, w tym do obsługi jego sprawy i udzielenia odpowiedzi w odpowiednim wątku.

Komu PlanMyDeal udostępnia dane? Dane udostępniane są pracownikom PlanMyDeal.

Jak długo PlanMyDeal przetwarza dane? Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dane przechowywane są przez okres maksymalnie 6 lat.

5.    Użytkownik kontaktuje się z Dostawcą (podając adres e-mail, ewentualnie telefon, imię i nazwisko) poprzez formularz kontaktowy na stronie dotyczącej tego Dostawcy (nazywanej wizytówką).

Cele i podstawa prawna: PlanMyDeal przetwarza na podstawie zgody (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), dane Użytkownika w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą, w tym poinformowania Dostawcy kto jest nadawcą wiadomości.

Komu PlanMyDeal udostępnia dane? Dane udostępniamy Dostawcy, z którym
Użytkownik chce się skontaktować.

Jak długo PlanMyDeal przetwarza dane? Dane przechowywane są przez 12 miesięcy na wypadek ewentualnych roszczeń i sporów.

6.    Dostawcy mogą na podstawie naszego Regulaminu w ramach Umowy skorzystać z narzędzia do wysyłania próśb o opinie lub zlecić nam pozyskanie opinii od swoich Klientów.
 
Powierzają nam wtedy dane Klientów w celu pozyskania opinii. Powierzenie realizowane jest w zakresie zbierania, przechowywania, opracowywania i zmieniania takich danych jak np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numeru telefonu. PlanMyDeal przechowuje powierzone dane maksymalnie przez 6 lat, aby zabezpieczyć interesy PlanMyDeal, Dostawcy i klienta Dostawcy na wypadek ewentualnych roszczeń i sporów.

7.    Ponadto PlanMyDeal przetwarza w wymienionych poniżej celach dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO:

o    dostosowywanie kategorii zapytań, lokalizacji dla Użytkowników na podstawie aktywności w PlanMyDeal;

o    monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, składane Zapytania;

o    kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

o    przeprowadzanie badań i analiz serwisu PlanMyDeal między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

o    zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

o    dopasowanie reklam lub ustawień usług podmiotów zewnętrznych zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

o    prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług serwisu PlanMyDeal;

o    wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów
podatkowych lub rachunkowych, windykacyjnych;

o    statystycznych;

o    archiwizacyjnych;

III.    Pliki Cookies oraz inne technologie użyte w PlanMyDeal
Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu. Akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca Serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu. Dla zapewnienia
 
sprawnego korzystania z naszych usług PlanMyDeal używa także innych niż cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage         są         przechowywane         przez         przeglądarkę         po         jej         zamknięciu.

Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu tzw. powiadomień "wypychanych" (ang. push notifications), dzięki którym dostarcza informacje do Użytkowników PlanMyDeal w postaci krótkich   komunikatów   wyświetlanych   np.   na   ekranie   w    formie   okienka    typu    pop-up.


IV.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Serwis nie korzysta z informacji, dotyczących Użytkownika w celu profilowania, nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

V.    Prawa Użytkownika
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do treści: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości, w przejrzysty sposób udzielimy informacji:

•    jakie są cele przetwarzania jego danych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania,
•    przez jaki okres jego dane będą przetwarzane,
•    jak korzystamy z profilowania,
•    jak wyłączyć profilowanie oraz jakie będą tego konsekwencje,
•    jakie prawa ma Użytkownik jeśli chodzi o jego dane osobowe,
•    jak uzyskać kopię swoich danych

Prawo pobrania kopii danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy Użytkownikowi kopię jego danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.

Prawo do sprostowania: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości PlanMyDeal poprawi błędne lub nieaktualne dane oraz uzupełni dane niekompletne.

Prawo do usunięcia danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości usuniemy jego dane jeśli nie będzie żadnych innych podstaw ich przetwarzania (np. po rozwiązaniu Umowy przechowujemy dane przez maksymalnie 6 lat na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości nie będziemy udostępniać danych Użytkownika na stronie serwisu. Po wykonaniu tej operacji Użytkownik utraci historię swojego konta.
 
Prawo do przenoszenia danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy plik z danymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa Użytkownik może też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać dane. Użytkownik w calach bezpieczeństwa powinien upewnić się kto otrzyma jego dane.

Prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych i  przetwarzania: Użytkownik  może  poprzez formularz kontaktowy zgłosić sprzeciw wobec profilowania. Po weryfikacji tożsamości PlanMyDeal wyłączy profilowanie, jednak nie będzie w stanie dalej świadczyć wszystkich Usług w związku z czym dane mogą zostać usunięte.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody Użytkownika ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI.    Odbiorcy danych
Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce ochrony prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

•    podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Dostawcy, który korzysta w serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Dostawcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Dostawcę;
•    dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz działań marketingowych i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką ochrony prywatności;
•    dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane
 
dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

VII.    Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy
Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać maile Użytkownikom oraz ciągle usprawniać działanie Serwisu, w tym pokazywać Użytkownikom coraz lepiej dopasowane strony i oferty, korzystamy z narzędzi firm znajdujących się poza EOG, takich jak Google LLC, MailChimp czy Facebook. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych – zgodnie z RODO. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności".

VIII.    Bezpieczeństwo danych Użytkownika
Wszystkie zbierane przez PlanMyDeal dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane, partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez PlanMyDeal wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

1.    Hasło. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek chronić dostęp do swojego hasła. Zarejestrowany Użytkownik nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania Zarejestrowanego Użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z opcji Zmiana hasła. Nie należy zapisywać hasła w przeglądarce internetowej. W razie konieczności należy to robić wyłącznie na komputerze, do którego posiada się wyłączny dostęp. W szczególności nie należy zapamiętywać haseł na komputerach dostępnych publicznie (np. w kawiarenkach internetowych).

2.    Konto Użytkownika. Konto Użytkownika zawiera poufne dane. Użytkownik nie powinien nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z konta. Dane konta Użytkownika można zmienić korzystając z opcji w menu PlanMyDeal.

3.    Wiadomości email. PlanMyDeal dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpiecznej transmisji wiadomości email do odbiorców. PlanMyDeal wykorzystuje zabezpieczenia w postaci:

o    technik kryptograficznych stosowanych podczas nawiązywania połączeń oraz w
samej transmisji danych z serwerami odbiorców oraz nadawców wiadomości;

o    rekordów SPF (Sender Policy Framework) we wpisach DNS, określających serwery poczty oraz zasady realizowania wysyłek wiadomości z domen PlanMyDeal.pl;

o    sygantur    DKIM    (DomainKeys    Identified    Mail)    zabezpieczających    przed podszywaniem się pod nadawcę;
 
IX.    Zmiany Polityki Ochrony Prywatności
Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności PlanMyDeal w każdej chwili. Nowa Polityka Ochrony Prywatności PlanMyDeal zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w portalu na stronie www.planmydeal.com/polityka-ochrony-prywatnosci.

X.    Kontakt
Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem formularz kontaktowy lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres: kontakt@planmydeal.com.